ledenvergadering 03-11-2017

NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING DE DELTABROUWERS 

opgesteld door: John Simons

Datum: Vrijdag 3 november 2017, aanvang 18.30 uur

Locatie: Dorpshuis De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle Aanwezig: Namens het bestuur: Bram, Arjen, John (notulist) en 27 Gilde leden.

Afwezig: Rudi Dingemanse (wegens vakantie)

1 Opening:

Bram opent de vergadering om 18.30 en heet iedereen welkom.

2 Mededelingen:

– Jan de Mosselman zal om 20:00 bij De Vroone arriveren en start dan met de mosselavond
– Wim van Vossen heeft zich afgemeld voor deze vergadering en de mosselavond

3 Vaststellen agenda:

Geen opmerkingen. Agenda wordt goedgekeurd

4 Verslag ALV 2016:

Naam Kees Kolen was verkeerd gespeld (zonder “n” op het eind). Is bij deze vastgelegd.
Voor de rest waren er geen opmerkingen

5 Financieel verslag en verslag kascommissie:

Het financieel verslag wordt uitgedeeld, samen met begroting 2017/2018. Arjen geeft toelichting bij de cijfers, en beantwoordt enkele vragen. De Kascommissie (Pim de Jonge en Bram Hoogesteger) heeft de stukken gecontroleerd en steekproefsgewijs uitgebreid enkele posten nagezien. Er zijn geen onrechtmatigheden gevonden; het verslag werd goedgekeurd. De kascommissie verzoekt de vergadering om de bestuurders décharge te verlenen voor het boekjaar 2016 / 2017. De vergadering stemt in met het voorstel van de kascommissie en verleent de penningmeester décharge. Als vervanger van Pim die dit jaar aftreedt heeft Kees Kolen zich opgegeven voor de Kascommissie. Arjen complimenteert de ONK commissie met de uitstekende organisatie en het bereikte positieve financiële resultaat. Voor het volgend boekjaar komen er nog enkele kosten van het ONK bij, zoals de relais die vervangen is.

Vraag van Rino: Wat houdt de post “overigen” in op het financieel verslag en de begroting van 2017 / 2018? Arjen geeft aan dat deze post een combinatie is van allerlei uitgaven die niet goed in de andere categorieën pasten, bijvoorbeeld de nieuwe tapinstallatie met koeling, huur opslag, verzekering, bankkosten, enz. enz.

Vraag van Bram Hoogesteger: De festivalmunten worden nu bewaard in de opslag. Is dat veilig genoeg i.v.m. bijvoorbeeld brand of diefstal en zijn er andere opties? Het bestuur zal dit bekijken en op de agenda van de volgende bestuursvergadering zetten.

6 Terugblik afgelopen jaar en vooruitblik komend jaar:

Bram stelt vast dat we wederom een heel goed jaar hebben gehad. Het was wel drukker dan anders vanwege extra activiteiten zoals het ONK en de feestavond en vanwege het feit dat het bestuur deels met vier personen moest opereren door het vertrek van Peter. Voor de openstaande bestuursfunctie heeft alleen André Breel zich aangemeld. Omdat er tijdens deze ALV geen nieuwe aanmeldingen binnengekomen zijn stelt Bram voor om André gelijk aan te stellen als nieuw bestuurslid hetgeen met applaus door de leden wordt ontvangen.
Het overzicht van de Gildeavonden van het afgelopen seizoen ziet er als volgt uit:

 • 28 Oktober 2016
  • – ALV.
 • 25 November 2016
  • “Moutavond” met Dhr. Jos Haeck van The Swaen.
 • 16 December 2016
  • Thema avond IRS (RIS).
 • 06 Januari 2017
  • Nieuwjaars receptie.
 • 24 Februari 2017avond/voorbeschouwing kloonbier.
  • – (Blind-) proef.
 • 28 April 2017
  • Thema avond Kloon bier.
 • 24 Mei 2017
  • Gildereis.
 • 23 Juni 2017
  • BBQ.
 • 24 September 2017
  • Feest avond: 30 jaar De Deltabrouwers.
 • 03 November
  • ALV + Mosselavond.

Meer info hierover kan gevonden worden in de reeds verschenen nieuwsbrieven en het Jaarverslag 2017 van het Secretariaat dat in de komende november / december nieuwsbrief wordt gepubliceerd. Dit geldt ook voor de vooruitblik van de activiteiten voor het komende seizoen die in elke nieuwsbrief worden gepubliceerd en daarin up-to-date worden gehouden.
John stipt hierbij nog aan dat we op de volgende gildeavond van vrijdag 24 november Ann van Holle van de Proefbrouwerij hebben uitgenodigd om een 2-uur durende presentatie te geven over Single-Hop bieren. We zullen dan ook enkele van deze bieren te proeven krijgen.
Vraag van Jaap: Hoe zit het met de film over de Deltabrouwers? Arjen verklaart dat Leo Hollestelle door ziekte niet is toegekomen aan het monteren van de film en dat dit waarschijnlijk ook niet meer gaat lukken vanwege gezondheidsredenen. Leo heeft wel aangegeven om de ruwe beelden ter beschikking te stellen. Jeroen Remeynse wil de film eventueel wel monteren, maar hij heeft wel hulp nodig om de beelden in de juiste context en volgorde te zetten. Jan Passieux geeft aan dat hij hierbij wel wil helpen. Het bestuur zal een oproep in een van de komende nieuwsbrieven plaatsen of er zich mensen beschikbaar willen stellen om de toekomstige filmactiviteiten op zich te willen nemen.
Braderieën / open brouwdagen: Het nut van braderieën en open brouwdagen wordt ook besproken. Bram Hoogesteger stelt dat hiervoor weinig animo is en dat het bijna altijd dezelfde mensen zijn die hiervoor amateurbieren ter beschikking stellen. Hij vraagt zich af of de club misschien geen kleine vergoeding kan geven voor het ter beschikking stellen van bieren voor dergelijke activiteiten. Dat zou mogelijk de animo daarvoor wel verhogen. Het bestuur zal dit op de agenda voor de komende bestuursvergadering zetten en stelt voor om voor de komende braderieën op dezelfde weg door te gaan zoals we in 2017 hebben gedaan.

7 Delta Bier Festival (DBF) 19 maart 2017 / DBF 18 Maart 2018.

Bram stelt dat we wederom een zeer succesvol DBF achter de rug hebben met een goed financieel resultaat en geeft de complimenten aan de DBF commissie en de vele vrijwilligers. Dit wordt met applaus begroet. In zijn toelichting op het DBF 2018 geeft Jaap Nijsse als voorzitter van de DBF commissie aan dat ze al rond zijn met de volgende brouwers: Slot Oostende, Emelisse, Bad Hair Brewing, Dochter van de Korenaar, Brouwerij Kees, De Blauwe Ijsbeer, en Kraftbieren uit Tilburg. Als festivalbier hebben ze de “Kwaremont” gekozen; een blond Belgisch bier van hoge gisting met 6,6% alcohol. Het bier wordt sinds 2010 gebrouwen door Brouwerij De Brabandere (voormalige “Brouwerij Bavik”) te Bavikhove. Voor een eigen “Goesting” bier is het volgens Jaap niet mogelijk om brouwers te vinden die kleine hoeveelheden willen brouwen voor een aanvaardbare prijs. Om een redelijke prijs te bekomen moeten we minimaal 500 liter afnemen, wat geen optie is. Ook gaan Wim van Vossen en Bert Ton een nieuwe spoelbak bouwen. Het stukje voor de nieuwsbrief over de amateurbieren moet nog wel aangepast worden. Bram zal dit met Bert Ton opnemen.


8 ONK Amateur Bierbrouwen 2017.

Ook het ONK is goed verlopen en in tegenstelling tot de vorige keer zijn we er deze keer financieel goed uitgesprongen: we hebben zelfs een kleine winst gemaakt.
Dit komt omdat de commissie (Bram Hoogesteger, Hans Lepoeter, Pim de Jonge, Paul Stokman, Richard Schrijver, Rudi Dingemanse) sterk gestuurd hebben om de kosten onder controle te houden, omdat we als Deltabrouwers de vorige keer behoorlijk wat geld hebben moeten toeleggen op het organiseren van het ONK. Pim geeft als voorzitter van de ONK commissie nog een toelichting over het verloop van het ONK en de organisatie. We zijn wat laat van start gegaan omdat het kloonbier relatief laat bekend werd gemaakt, maar desondanks is alles voorspoedig verlopen. Het aantal deelnemers was wat minder als andere jaren, wat waarschijnlijk grotendeels te wijten is aan het feit dat Goes nu eenmaal niet erg centraal ligt in Nederland en niet iedereen de moeite neemt om helemaal naar Goes af te reizen. De vergadering complimenteert de commissie met het bereikte resultaat door middel van een groot applaus. 

9 Wat verder ter tafel komt – Rondvraag:

Bierbrouwmachines: Jan Passieux vraagt of we niet eens een gildeavond kunnen organiseren om de mogelijkheden te belichten om met brouwmachines te brouwen. Omdat onze agenda al behoorlijk vol is en het ook mooi zou zijn om simultaan eenzelfde recept met verschillende brouwmachines te brouwen zou het misschien beter zijn om dat op een zaterdag op een aparte locatie te organiseren, net zoals vroeger de open brouwdagen. Hier blijkt best wat animo voor te zijn en Eric van der Linden en Ingrid van Dalen willen hier wel aan mee doen met hun Grainfather en Speidel apparatuur. Er wordt ook een opmerking geplaatst of dit geen onderdeel uit zou moeten maken van de brouwcursus. Verder zou bijvoorbeeld brouwmarkt benaderd kunnen worden om op een gildeavond een presentatie te geven over de diverse verkrijgbare brouwmachines. Het bestuur gaat hiermee aan de slag en zal t.z.t. met een voorstel komen.

Locatie gildeavond: Jan Passieux heeft van La Strada vernomen dat ze graag meer willen samenwerken met De Deltabrouwers en interesse hebben om de gildeavond bij hun te houden. Probleem is dat dit waarschijnlijk niet op vrijdag kan. Eric van der Linden merkt op dat met een samenwerking met La Strada we mogelijk wel 500 liter Goesting zouden kunnen laten brouwen omdat het dan ook daar verkocht zou kunnen worden. Het bestuur gaat de La Strada optie verder onderzoeken, maar de meerderheid van de aanwezige leden wil de vrijdag als gildeavond wel behouden.

Nieuwsbrief, website, facebook: Jeroen Remeynse wil eerst zijn complimenten overbrengen over de nieuwsbrief die volgens hem elke keer weer interessante info bevat. John merkt op dat het wel steeds dezelfde mensen zijn die kopij aanleveren en roept de leden op om ook stukjes in te zenden, vooral inzake brouw gerelateerde onderwerpen.
Jeroen verklaart dat de website misschien niet geheel meer up-to-date is. Hij vraagt wie de context beheert. Bram verklaart dat René Vermerris de huidige webmaster is en daarmee door wil gaan, maar wel aangegeven heeft met de nieuwsflits te gaan stoppen omdat hij daarvoor tijd te kort komt. Het bestuur zal hier verder induiken en merkt op dat het misschien goed zou zijn om een commissie in te stellen voor het beheer en de ontwikkeling van de website. Jeroen en René zouden daar dan eventueel deel van uit kunnen maken indien ze daar positief tegenover staan. Het bestuur roept andere leden op die verstand van websites hebben om zich hier voor aan te melden. Wilma de Jonge wil de facebookpagina wel beheren, mits ze daarbij hulp krijgt. Jeroen geeft aan dat hij daarbij wel kan helpen.


“Slack” chatsite: Enkele deelnemers van de cursus van vorig jaar (Rino, John, Eric) hebben regelmatig contact via “Slack”. “Slack” (www.slack.com) is een innovatieve, slimme messaging app voor teams waarin je niet alleen 1-op-1 kunt chatten met vrienden of collega’s, maar ook snel binnen groepen kunt communiceren. Rino van Wijngaarden heeft vorig jaar de Deltabrouwers brouwcursusgroep aangemaakt op “Slack” waarop we info over materialen, grondstoffen en recepten uitwisselen voor het brouwen. Verschillende leden hebben hier wel interesse in en willen graag deel uit maken van onze Deltabrouwers slackgroep. Rino zal hierover een stukje schrijven voor de nieuwsbrief en mogelijk de naam wijzigen in Deltabrouwersgroep. Hieronder alvast wat info wat je met “Slack” kan doen:

 • direct chatten
 • makkelijk bestanden delen (je kunt er bestanden in uploaden en downloaden)
 • makkelijk links delen (met inline preview)
 • zoeken in eerdere conversaties
 • gekanaliseerd communiceren over een specifiek onderwerp
 • naadloze integratie tussen mobiel, desktop, web
 • alle informatie op 1 plek via integraties
 • Je hebt een desktop app en een mobiele app die goed aansluiten op elkaar en je kunt notificaties instellen per device. “Slack” heeft een paar aardige simpele video guides gemaakt die je hier kunt checken: slack.com/videoguides


Mobiele bar bij De Vroone: Wilma de Jonge is niet gelukkig met de mobiele bar bij De Vroone en vraagt wat de mogelijkheden zijn om een en ander te verbeteren. Bram verklaart dat een vaste bar niet mogelijk is omdat De Vroone geen bar zal terugplaatsen omdat ze de ruimte daarvoor in de zaal beneden niet kunnen missen vanwege andere activiteiten. Hij biedt aan dat het bestuur een oplossing gaat zoeken om er bijvoorbeeld een verrijdbare ombouw rond te plaatsen zodat het er in ieder geval wat meer als een bar uit zal zien. Bram gaat de mogelijkheden hiervoor verder uitdiepen en zal dit op de agenda zetten voor de volgende bestuursvergadering.

10. Sluiting:

Om 20.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Hierna starten we gelijk met de mosselavond. Ook deze keer worden de mossels weer uitstekend bereid door Jan de Mosselman en zijn vrouw. Ook de timing was perfect, want we waren net klaar met vergaderen en de mosselen kwamen op tafel. Aan het eind van de mosselavond vraagt Bram nog even de aandacht om Jan de Mosselman te bedanken voor de lekkere mosselen en het sponsoren van de mosselavond.

Opmerking n.a.v. de ALV en deze notulen: het bestuur maakt
een actie lijst aan de hand van de opmerkingen van de leden en de daaraan verbonden discussies. In februari 2018 komt dan in de nieuwsbrief meer omtrent de te volgen strategie/visie en te nemen acties.